Проекты

Türkmenistanda kiçi web sahypalary

Дата начала: 06.06.20

Türkmenistanda rus, türkmen we iňlis dillerinde saýtlaryň döredilmegi.

Näme üçin Türkmenistanda Mini web sahypalaryny – üç esasy dilde wizit kartoçkasyny hödürleýäris

Birinjisi: Türkmenistanda türkmen, rus we iňlis ýaly diller iň köp ýaýran

Ikinjiden, internet wizit kartoçkalary gymmat däl we wizit kartoçkalary bir sahypalyk sahypanyň iň arzan görnüşidir. Kompaniýaňyzy yglan etmeli bolsaňyz, diňe bir önümi ýa-da hyzmaty suratlandyryň we kontekstdäki mahabaty işlediň. Ora-da işlemek üçin iň az wagt talap edýän ilkinji sahypa hökmünde.

Üçünjiden, indi Türkmenistanyň işi sanly resminamalary dolandyrmaga geçip başlanda, ähli kompaniýalar (firmalar), aýry-aýry kärhanalar, telekeçilik guramalary we edara görnüşli taraply hususy telekeçiler diňe öz internet salgysyna (Web sahypasy) eýe bolmaly. Muny çalt ýerine ýetirmek üçin üç dilde wizit kartoçkasy web sahypasyny döretmek üçin "Turkmenmarket" web studiýamyza ýüz tutýarlar.

Elbetde, uly saýtlary (iş, onlaýn dükan) döretmekde ýa-da zerur dilleri goşmakda kömek edip bileris. Emma bular beýleki bahalar – bizden baha soramak has gowudyr. Ora-da zerur modullary goşmak bilen giňeltmek mümkinçiligi bolan kiçi sahypa döredenimizden soň gürleşip bileris.

Türkmenistandaky köp dilli web sahypasyna https://rutm.site salgysyndan seredip bilersiňiz

Näme üçin Türkmenistanda Mini web sahypalaryny

От навигатора

Реклама на n4.biz